Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Ke stažení - Statut


      

S T A T U T

 

 Společnosti  Areál Pivoňka, o.p.s.

 

IČ : 268 75 675

 

 

Článek 1

 

Základní ustanovení

 

 

Dne 5.října 2005 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost Areál Pivoňka, o.p.s. Tento STATUT upravuje právní poměry této obecně prospěšné společnosti.

 

 

 1. Název společnosti: AREÁL PIVOŇKA, o.p.s.

 

 1. Sídlo společnosti: Pivonín čp. 17, 789 01 Zábřeh

 

 1. IČ: 268 75 675

 

 1. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 5.10.2005, která byla podepsána ve Štítech.

 

 1. Zakladatelé Společnosti jsou:

 

a/ Zbyněk Soják, rodné číslo: 531105/050, trvalý pobyt: Pivonín 17, 789 01 Zábřeh

b/ PaedDr. Božena Sojáková, rodné číslo: 555426/1317, trvalý pobyt: Pivonín 17,   789 01 Zábřeh

 

 1. Právní forma Společnosti: obecně prospěšná společnost  zřízená dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

 

 1. Společnost byla dne 14. ledna 2006 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 208, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 23.listopadu 2005 č.j. F 50626/2005

                                                                                              F 51863/2005

                                                                                                   ------------------  - 29

                                                                                                   o 208

 

8. Doba trvání Společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou.

 

 1. Společnost se pro účely tohoto dokumentu  rozumí AREÁL PIVOŇKA, o.p.s.

 

 1. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento statut schválený usnesením     

správní rady Společnosti

 

 1. Smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakládací smlouva ze dne 5.října

2005 a její aktualizace ze dne ……………………………………

 

   

 1. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v plném znění.

 

                               

 

                                                                 Článek 2

 

                                          Druh obecně prospěšných služeb

 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociální, zdravotnictví a školství, rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji, region Zábřežsko:

 1. Rodinné a komunitní centrum – vzdělávací aktivity pro děti a rodiny s dětmi ( péče o děti od 3 do 15 let, pomoc dětem se specifickými vývojovými problémy v učení, doučování)

-         volnočasové aktivity pro děti a mládež – jízda na koni, ekologická výchova

-         celoživotní vzdělávání

-         dobrovolnická činnost

 1. Centrum sociálně aktivizačních služeb – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

-         sociálně aktivizační služby pro seniory, pečovatelská služba

            -     hiporehabilitace – terapie a pedagogicko-psychologické ježdění                                            

 

 

Doplňková činnost :

 

 1. zprostředkování obchodu a služeb
 2. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 3. reklamní činnost a marketing
 4. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 5. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 6. poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
 7. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
 8. montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 9. chov hospodářských zvířat – ekologický provoz

 

 

                                                      

 

                                                                    Článek 3

Účel Společnosti

 

 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je vzdělávání dětí a dospělých, celoživotní vzdělávání a komunitní práce, poskytování sociálních a terapeutických služeb, včetně poradenské činnosti. 

 

 

 

Článek 4

Orgány Společnosti

 

Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:

 

1. Zakladatelé

2. Ředitel

3. Správní rada

4. Dozorčí rada

5. Finanční manažer

 

 

 

Článek 5

Zakladatelé

 

Zakladatele tvoří fyzické osoby,  které jsou Zakladateli společnosti.

Zakladatelé se podíleli na založení Společnosti a jmenovali první Správní radu, na kterou přešla dnem jmenování práva a povinnosti dle tohoto Statutu.

 

 

 

Článek 6

Ředitel

 

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná ¹ a má způsobilost k právním úkonům.

Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.

Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda jednal ředitel s péčí řádného hospodáře, musí tento prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Pokud ředitel způsobí obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídá za tuto škodu.

Ředitel řídí činnost Společnosti a jedná jménem Společnosti v souladu se Smlouvou, se Statutem. V nepřítomnosti ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami předseda správní rady nebo pověřený zástupce.

 

Ředitel zastupuje Společnost navenek a má právo vstupovat do právních vztahů jménem Společnosti.

 

Ředitel Společnosti kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností Společnosti.

 

Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:

 

▪  jedná za Společnost s partnery Společnosti

▪  koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce s jinými organizacemi

▪  koordinuje aktivity v oblasti rodinného a komunitního centra

▪  zajišťuje poradenství pro partnery Společnosti v oblasti sociální ekonomiky

▪  zajišťuje komunitní vzdělávání pro partnery Společnosti

▪  zajišťuje vzdělávání dětí a dospělých, celoživotní vzdělávání

▪  zastává funkci tiskového mluvčího Společnosti

▪  zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou, zajišťuje lobby ve prospěch Společnosti

▪  připravuje návrh rozpočtu Společnosti

▪  řídí personální agendu společnosti

▪  uzavírá a rozvazuje smlouvy s pracovníky společnosti, s dodavateli a s orgány státní správy a samosprávy

 

 

 

¹⁄ Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin

 

 

Článek 7

Správní rada

 

Správní rada má nejméně tři členy. Počet členů správní rady musí být dělitelný třemi.

 

Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.

 

Za bezúhonné se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.

 

Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti.

 

Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.

 

Funkční období rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné, nestanoví-li zakládací listina jinak.

 

Členové správní rady volí ze svého středu předsedu

 

Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady, případně jím pověřuje jiného člena správní rady.

 

Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

 

Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

 

Členy správní rady jmenují Zakladatelé.

 

Členství ve správní radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období

b) úmrtím

c) odstoupením

d) odvoláním

 

Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě  nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací listině.

 

Zakladatelé odvolávají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé člena správní rady ve stanovené lhůtě, odvolá člena správní rada, soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

 

Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenování, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.

 

Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost:

 

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc

b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky ²

c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva

d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby

 

Správní rada schvaluje:

a) rozpočet obecně prospěšné společnosti

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti

c) předmět doplňkových činností

 

 

Správní rada rozhoduje o:

a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě, kdy likvidační zůstatek při zrušení obecně prospěšné společností přejde na jinou obecně prospěšnou společnost, rozhoduje správní rada o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.

 

b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak.

 

 

 

²⁄ § 12 odst. 6 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty

Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti a stanoví mu prostřednictvím odsouhlasení mzdového výměru odměnu za výkon funkce.

 

Správní rada vydává statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti.

 

Převádějí-li se úplatně nemovité věci nebo movité věci a je-li zakladatelem Česká republika nebo územní samosprávný celek, sjednává se cena nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze nemovitou věc nebo movitou věc převést pouze v případě, je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí.

 

Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolu obecně prospěšné společnosti nebo jestliže odporuje základním ustanovením Zakládací listiny.

 

Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům je povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě. Je-li zakladatelem obecně prospěšné společnosti Česká republika nebo územní samosprávný celek, je správní rada povinna vydání předchozího souhlasu k právním úkonům oznámit do 7 dnů rovněž zakladatelům.

 

Právní úkony uvedené jsou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatelé, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.

 

Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena a na řádné hospodaření s jejím majetkem.

 

Členství ve správní radě je čestné.

 

Správní rada zasedá nejméně 2x ročně. Pozvánky na jednání správní rady musí být členům správní rady rozeslány alespoň 1 týden před jednáním správní rady.

 

V časové tísni v obdobích mimo jednání správní rady mohou členové jednat a hlasovat per rollam v souladu s jednacím a hlasovacím řádem.

 

Ke změně statutu je třeba souhlasu správní rady v souladu s jednacím a hlasovacím řádem.

 

Ke sloučení s jinou obecně prospěšnou společností je třeba souhlasu členů správní rady v souladu s jednacím a hlasovacím řádem.

 

 

 

 

Článek 8

Dozorčí rada

 

 

Obecně prospěšná společnost zřizuje jako svůj kontrolní orgán dozorčí radu.

 

Dozorčí rada je nejméně tříčlenná. Počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

 

Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté, po uplynutí této doby volí zakladatelé Společnosti novou Dozorčí radu. Opětovné členství v Dozorčí radě je možné, nestanoví-li zakládací listina jinak. Seznam členů Dozorčí rady vede ředitel Společnosti.

 

Pro ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobná ustanovení jako o správní radě.

 

Dozorčí rada

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti

b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti

c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákonem a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti

 

Dozorčí rada je oprávněna:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti

 

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají

 

Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákona, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke sjednání nápravy. Není-li náprava sjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

 

Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně. Předseda svolává a řídí jednání dozorčí rady. Pokud není přítomen předseda, řídí jednání místopředseda, nebo pověřený člen dozorčí rady.

 

Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů, přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

 

 

Článek 9

Finanční manažer

 

Pracovní náplní finančního manažera je finanční řízení. Finanční manažer je zodpovědný  za hospodárné nakládání s finančními prostředky organizace. Za nastavení a dodržování oběhu účetních dokladů v organizaci, za komunikaci s externími zpracovateli účetnictví, komunikaci s daňovými poradci a finančními auditory.

 

Finanční manažer dbá na provázanost finančního a věcného řízení – propojení poskytovaných služeb a jejich krytí finančními zdroji.

 

Manažer sestavuje rozpočet a rozpočtový výhled, sleduje plnění rozpočtu, dbá na řádné plnění závazků organizace.

 

Finanční manažer je také manažerem jednotlivých projektů organizace – sleduje čerpání zdrojů na projekty a jejich uplatnitelnost v rámci projektů v souladu s uzavřenými smlouvami.

 

Finanční manažer připravuje vnitřní směrnice organizace, v některých případech spolupracuje na vytváření směrnic s externím odborníkem. Finanční manažer dbá na dodržování vnitřních směrnic pracovníky organizace.

 

Finanční manažer připravuje Strategii rozvoje organizace, podílí se na stanovení cílů organizace a provádí monitoring jejich naplňování.

 

Součástí náplně práce finančního manažera jsou také administrativní úkony spojené s vedením dokumentace organizace, oběhem pošty, archivací dokumentů apod.

 

 
 

Článek 10

Majetkové poměry, hospodaření a účetnictví Společnosti, Výroční zpráva

 

 

 

Vlastním zdrojem financování Společnosti je její jmění, které je tvořené :

  -     hodnotou vkladu zakladatelů

                    -     příspěvky

                    -     dotace a granty

                    -     dary a dědictví

                    -     fondy společnosti

                    -     vlastní činností

 

Majetek Společnosti může být použit pouze k účelu, pro něž byla Společnost ustanovena.

 

Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro každý účetní rok.

 

Rozpočet schvaluje správní rada po vyjádření dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.

 

30 % z kladného hospodářského výsledku po zdanění převádí Společnost v celé výši do rezervního fondu.

 

Rezervní fond je používán především ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.

 

Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti.

 

Účetním rokem je kalendářní rok.

 

Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, může obecně prospěšná společnost vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

 

Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

 

Společnost důsledně odděluje ve svém účetnictví náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.

 

Řádná a mimořádná účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případě, že Společnost bude příjemcem dotace nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne

v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována jeden milion Kč nebo ve výši čistého obratu překročila deset milionů Kč.

 

Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. Tím není dotčena povinnost podle zvláštních předpisů.³

 

Společnost uloží do 30ti dnů po schválení správní radou výroční zprávu na webové stránky obecně prospěšné společnosti. Dalším způsobem zveřejňování výroční zprávy je možnost k nahlédnutí v sídle organizace.

 

Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je obecně prospěšná společnost povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit;

 

Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví ³ musí obsahovat také informace o:

a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení

b) lidských zdrojích

c) výnosech v členění podle zdrojů,

d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšných společnosti k rozvahovému dni ³

e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře

f) celkovému objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady

g) změně zakládací listiny a o změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období

 

 

 

 

 

 

³⁄ Např. vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 §19 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb

 

Článek 11

Způsob jednání za Společnost

 

 

Za společnost jedná ředitel Společnosti.

 

Jiné osoby mohou za společnost jednat pouze s pověřením ředitele nebo správní rady, a to na základě písemné plné moci.

 

Za Společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti

připojí svůj podpis oprávněná jednající osoba.

 

Právo nakládat s majetkem společnosti při běžném hospodaření společnosti přísluší řediteli.

 

 

 

 

                                                                 Článek 12

                                              Stížnosti a podněty občanů

 

Evidencí stížností a podnětů občanů a vedením přehledu o jejich vyřízení se pověřuje ředitel organizace.

 

 

 

 

                                                                Článek 13

                                             Zrušení a likvidace Společnosti

 

Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.

 

Zániku Společnosti obecně prospěšné společnosti  předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení  Společnosti sloučením, splynutím či rozdělením. Pro zánik zrušené Společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

 

Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti je možná jen s jinou obecně prospěšnou společností; příhraniční fúze obecně prospěšné společnosti není dovolena. Rozdělení obecně prospěšné společnosti je dovoleno jen se vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné formy rozdělení nejsou dovoleny. Při postupu podle věty první a druhé se použijí přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.

 

Společnost se zrušuje:

a) uplynutím doby, na kterou byla založena

b) dosažením účelu, pro který byla založena

c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti

d) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením

e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci

f) prohlášením konkurzu na její majetek 6

 

Rozhodnutí podle písmene c) předchozího odstavce musí správní rada oznámit písemně zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být Společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je Společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost Společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazku obecně prospěšné společnosti.

 

Pokud zakladatelé změnili nebo zrušili rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatelů. Předchozí návrhy správní rady Společnosti na likvidaci, případně i jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.

 

Soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodne o zrušení Společnosti a o její likvidaci, jestliže:

a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady,

b) nebyly jmenovány orgány Společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční  období před více než rokem,

c) společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v tomto Statutu po dobu delší než šest měsíců,

d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla Společnost založena,

e) společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se zákonem,

f) společnost porušuje ustanovení zákona

 

Soud může stanovit lhůtu k odstranění příčiny, pro kterou bylo zrušení obecně prospěšné společnosti navrženo.

 

Není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv a povinností jeho právní nástupce.

 

Zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce anebo zemře-li jediný zakladatel, rozhodne správní rada do 6ti měsíců ode dne, kdy se o zániku nebo smrti zakladatele doví, o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, nestanoví-li zakládací listina jinak; s tímto přechodem musí vyslovit předchozí souhlas dozorčí rada. Nerozhodne-li správní rada ve lhůtě podle věty první o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, rozhodne na návrh člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti anebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. Osoba, na kterou přechází práva a povinnosti zakladatele, musí s tímto přechodem vyslovit souhlas.

 

 

K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.

 

Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla Společnosti.

 

Likvidátor zahajuje likvidaci:

a) ověřením, že zakladatelé Společnosti byli včas o likvidaci informováni

b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným k přihlášení se o svá

c) práva a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce

d) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným k přihlášení se o svá

e) práva a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce

f) oznámením zahájení likvidace obci, v níž Společnost sídlí, a příslušnému

g) finančnímu úřadu

 

 

Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků Společnosti.

 

Majetek ve vlastnictví Společnosti tvoří součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení konkurzu.

 

Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím správci konkurzní podstaty podle zákona o konkurzu a vyrovnání.

 

Nepřechází-li majetek obecně prospěšné společnosti na právního nástupce, nabídne likvidátor likvidační zůstatek k převodu obci, ve které sídlí Společnost v likvidaci.

 

Je-li jedním z více zakladatelů obecně prospěšné společnosti obec, dobrovolný svazek obcí, kraj nebo Česká republika, nabídne likvidátor každému ze zakladatelů část likvidačního zůstatku podle hodnoty jimi vložených vkladů nebo poskytnutých darů, anebo rovným dílem, pokud zakladatelé žádný vklad nevložili ani dar neposkytli.

 

Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku. Likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb.

 

V případě, že Společnost obdržela účelové finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci programu finanční pomoci. V takovém případě rozhodne o dispozici s likvidačním zůstatkem likvidátor po předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy.

 

 

 

Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz obecně prospěšné společnosti z rejstříku.

 

 

 

 

 

 

                                                               Článek 14

                                                   Závěrečná ustanovení

 

Tento Statut byl schválen správní radou Společnosti dne 20.5.2011

 

Statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou zaslány k registraci Obchodnímu rejstříku a dva zůstanou pro potřeby Společnosti.

 

 

 

V Zábřehu …………………………….

 

 

                               Předseda správní rady…………………………………

 

                               Člen správní rady………………………………….

                                                              

                               Člen správní rady…………………………………

 

 

    

 

                                                            

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz