Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2006


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A                                        

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A                                        

Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2006

 

  

 

Název :                        AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

 

Sídlo :                          Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

 

Právní forma :             obecně prospěšná společnost

 

IČO :                           268 75 675

 

Spojení :                      tel. + fax : +420 583 412 695

 

                                    e-mail: info@arealpivonka.cz

 

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

 

ÚVOD

 

Vstoupili jsme do nového roku a je čas se ohlédnout za činností roku minulého, zakládajícího.

 

Vznikli jsme 14.ledna 2006. Proto byl tento rok rozjezdovým a naše činnost byla značně omezena vlivem finančních možností, personálního obsazení, ale také slabou informovaností a propagací nové služby.

 

Byl to rok důkladného a uvážlivého rozhodování o věcech příštích tak, abychom pracovali ke spokojenosti klientů, jejich rodinných příslušníků a přátel.

 

 

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

 

V současné době je hlavní úkol provádět hiporehabilitaci pro děti i dospělé. Zlepšovat jejich duševní a zdravotní stav a využívat hiporehabilitaci v oblasti prevence.

 

Našim cílem do budoucna je nabídku rozšiřovat dalšími aktivitami. Hiporehabilitace  je léčebná metoda, která má své místo v komplexu ucelené rehabilitace. Ve své činnosti se snažíme pomoci každému, kdo se na nás obrátí jak v oblasti služeb, tak v oblasti odborné konzultace z celého regionu Zábřežska. Jsme k dispozici klientům ze Šumperska, Mohelnicka a Lanškrounska.

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006

 

Dne 30.11.2006 se sešla správní a dozorčí rada a bylo provedeno zhodnocení a částečná kontrola hospodaření za rok 2006.

 

Hlavní finanční tok peněz do o.p.s. byl od zakladatelů za práci na projektech – projekční činnost a vyhotovením elektro-revizí na AREÁL PIVOŇKA. Celé účetnictví zpracovává firma „Daňové poradenství Tomáš Paclík“.

 

Drobné příjmy byly za výuku jízdy na koni.

 

Činnost organizace byla podpořena Olomouckým krajem jako „Významný projekt Olomouckého kraje pro zafinancování z dotačních titulů EU“. Kraj zafinancoval vyškolení dvou lidí na tvorbu žádosti o dotační titul – Petr Hampl, Božena Sojáková.

 

Smlouvu a její dodatky o podpoře správní rada schválila jednohlasně.

 

Během roku dostala o.p.s. dvě darovací smlouvy. První smlouvou získala organizace darem novou kobylku Scarlet od firmy MARWIN, v.o.s.Hynčice nad Moravou.

 

Druhá smlouva byla od Města Zábřeh na částku 5 000,- Kč na zakoupení technického vybavení pro organizaci AREÁL PIVOŇKA.

 

Obecně prospěšná společnost se zapojila do KPSS Zábřežska jako poskytovatel sociálních služeb. I když se svojí činností začínáme, v roce 2007 bychom rádi nabídku více propagovali a zdůrazňovali. Naše organizace bude uvedena v katalogu poskytovatelů, zúčastníme se Dne otevřených dveří a také prezentace na veřejnosti.

 

Úřad práce naší organizaci poskytl dotaci na zaměstnance pana Petra Hampla. Je u nás zaměstnán od 1.10.2006 a smlouva s úřadem končí 31.3.2007. Pak musíme nalézt další řešení financování zmíněného zaměstnance, neboť jeho pracovní náplní je ošetřování koní, výcvik koní a do budoucna také vodění koní při léčbě.

 

Požádali jsme o dotaci MPSV na činnost naší organizace v roce 2007. Naše organizace je nová a ministerstvo její činnost v roce 2007 nepodpořilo.

 

Během roku se vytvořily nové webové stránky organizace a ke Dni otevřených dveří také propagační materiály.

 

Pracujeme pouze ve venkovní jízdárně. Jsme hodně závislí na přízni počasí. Chtěli bychom vybudovat krytou jízdárnu, aby rehabilitace mohla probíhat i v zimě a za nepříznivého počasí.

 

 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

 

Správní rada :     Jana Čacká – předseda

 

                            Zbyněk Soják – člen

 

                            Josef Klusoň – člen

 

Dozorčí rada :     Petra Tichá – předseda

 

                            Viktor Čacký

 

                            Radek Huťa

 

Zaměstnanci :      Petr Hampl

 

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi – valach

 

                                  Scarlet – kobylka

 

Spolupracovníci : Daňové poradenství Tomáš Paclík - účetnictví externě

 

                             Ing. Anna Bartošová – projekty

 

Sponzoři a dárci : Úřad práce Šumperk – pobočka Zábřeh

 

                              MARWIN, v.o.s. Hanušovice

 

                              Město Zábřeh – Odbor sociální a zdravotní

 

                              Olomoucký kraj – Rada kraje, Zastupitelstvo kraje

 

 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich podporu a pomoc při naší činnosti.

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz