Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2007


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A                                       

Výroční zpráva AREÁL PIVOŇKA, o.p.s.  za rok 2007

 

Název :                        AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                          Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :             obecně prospěšná společnost

IČO :                           268 75 675

Spojení :                      tel. + fax : +420 583 412 695

            e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

ÚVOD

Začátek nového roku 2008 nás vybízí, abychom se ohlédli za rokem minulým. Rok 2007 byl rokem náročným, hlavně po stránce finanční.

Aktivita organizace  směřovala nejen k uspokojení potřeb klientů, ale také jsme se aktivně zapojili do Místní akční skupiny Zábřežsko a do tvorby Komunitního plánu Zábřežska.

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

V současné době je hlavní úkol provádět hiporehabilitaci pro děti i dospělé. Zlepšovat jejich duševní a zdravotní stav a využívat hiporehabilitaci v oblasti prevence.

Našim cílem do budoucna je nabídku rozšiřovat dalšími aktivitami. Hiporehabilitace  je léčebná metoda, která má své místo v komplexu ucelené rehabilitace. Ve své činnosti se snažíme pomoci každému, kdo se na nás obrátí jak v oblasti služeb, tak v oblasti odborné konzultace z celého regionu Zábřežska. Jsme k dispozici klientům ze Šumperska, Mohelnicka a Lanškrounska.

Jelikož pracujeme na ekologické farmě, naše zaměření se také částečně rozšířilo o ekologickou výchovu v tomto zařízení. Klienti si mohou prohlédnout zvířata žijící v tomto objektu a získat informace o jejich chovu nebo se podílet na péči o ně.

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

Během celého roku 2007 pracovala správní a dozorčí rada velmi zodpovědně. V polovině roku 2007 došlo ke změně členů správní a dozorčí rady, ale na činnosti organizace to nebylo znát. Schůzky obou rad byly dvakrát do roka a vždy s bohatým programem. Na první schůzce byl schválen především Statut Společnosti a prodiskutován směr vývoje organizace. Bylo schváleno, že pokud nebude získána dotace na činnost, budou zaměstnanci vedeni jako dobrovolníci organizace.

Druhá schůzka se již ohlížela za uplynulým rokem a hodnotila klady i nedostatky ve své činnosti.

V roce 2007 jsme získali dotace od tří institucích – Úřadu práce, MěÚ Zábřeh a Olomouckého kraje. Finanční částky byly použity dle smluvních podmínek donátorů.

Úřad práce přispíval na plat ošetřovatele koní první tři měsíce roku 2007. Peníze od MěÚ Zábřeh byly použity na zaplacení auditu a dotace od Olomouckého kraje byly určeny na mzdu vodiče koní ve zbývajících měsících roku 2007.

Protože bylo financí opravdu nedostatek, žádali jsme o sponzorské dary. Peníze chyběly na placení účetnictví, pronájmů, mzdy terapeutům, režijní náklady,..

Oslovili jsme několik firem, ale jen část z nich nám byla nakloněna a přispěla nám na činnost. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem dárcům a sponzorům: Vápenka Vitošov s.r.o., Isotep Ústí nad Orlicí, Empemont Valašské Meziříčí, Paliva Energo s r.o.Zábřeh a zakladatelům.  Velmi dobře byl hodnocen Den otevřených dveří v srpnu roku 2007. I přes nepřízeň počasí byla účast návštěvníků velká. Lidé se zajímali nejen o hipoterapii, ale také si měli možnost prohlédnout ekofarmu a získali informace o chovu pštrosů.

Na požádání paní Lenky Huťové o ukončení členství v obecně prospěšné společnosti jsme navrhli doplnění členů správní rady. Zájem o práci ve správní radě projevila paní Zdenka Knápková. Změnu bychom zrealizovali na začátku roku 2008.

Protože máme zájem činnost organizace zlepšovat a prohlubovat, žádali jsme o dotaci na rok 2008 MŠMT. Doposud naše činnost není vyloženě sociální, proto jsme požádali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a chtěli bychom se věnovat především dětem, mládeži a rodinám s dětmi ve volnočasových aktivitách a také se zaměřením na nápravu specifických vývojových poruch učení a chování a na ekologickou výchovu na ekofarmě. Při otevření dalších dotačních titulů budeme usilovat o získání financí na předem připravené projekty, na investice a na vzdělávání dětí i dospělých.

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

Správní rada :     Lenka Huťová – předseda správní rady

                           Bc. Zbyněk Soják – člen

                           Josef Klusoň – člen

Dozorčí rada :    Mgr. Magda Nováková – předseda správní rady

                           Štefan Benkei

                           Radek Huťa

Zaměstnanci :     Petr Hampl, Zbyněk Soják

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi – valach

                                  Scarlet – kobylka

Spolupracovníci : Daňové poradenství Tomáš Paclík  - účetnictví externě

                             Ing. Anna Bartošová – projekty

                             PaedDr. Božena Sojáková – projekty, dobrovolný pracovník

Dobrovolní pracovníci:  Jana Čacká,DiS – terapeut, dobrovolný pracovník

                                       MUDr Daniela Kvapilová – terapeut, dobrovolný pracovník

Sponzoři a dárci : Úřad práce Šumperk – pobočka Zábřeh

                             Město Zábřeh – Odbor sociální a zdravotní

                             Olomoucký kraj – Rada kraje, Zastupitelstvo kraje

                             Vápenka Vitošov s.r.o.

                             ISOTEP Ústí nad Orlicí

                             Paliva Energo s r.o. Zábřeh

                             Empemont Valašské Meziříčí

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

                

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich

podporu a pomoc při naší činnosti.

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz