Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2009


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2009

 

Název :                      AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                        Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :            obecně prospěšná společnost

IČO :                          268 75 675

Spojení :                     tel. + fax : +420 583 412 695, e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

ÚVOD

V roce 2009 byla činnost organizace poznamenána celkovou situací ve státě, to znamená krizí. Organizace poskytovala služby pouze dětem hendikepovaným a to na bázi spolupráce organizace a dobrovolných pracovníků.

Zaměřili jsme se také na děti ze základních škol, které nás navštívily v rámci svého projektu „Týden pro děti se specifickými problémy“.

Další aktivity směřovaly do vzdělávání dospělých v oblasti komunitních škol.

I nadále pokračovala spolupráce s MAS Horní Pomoraví a obnovila se spolupráce s UNO Olomouc.

 

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Hlavním cílem a posláním organizace je vzdělávání a rehabilitační činnost.

V roce 2009 to bylo pedagogicko psychologické ježdění pro děti, které měly specifické problémy a poskytovali jsme ekologickou výchovu na ekofarmě.

Další okruh nabídky se rozšířil o podávání informací o komunitních školách, o možnostech zapojení a fungování těchto škol.

Samozřejmě, že v těchto aktivitách budeme pokračovat i v roce 2010 a záměrem je nabídku stále rozšiřovat.

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

V roce 2009 se činnost organizace zaměřila na vytvoření dokumentů potřebných pro vybudování areálu pro hipoterapii, ergoterapii a další vzdělávání. Vznikla projektová dokumentace, na kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí. Následovalo podání žádosti o dotaci na vybudování celého zařízení, ale žádost byla zamítnuta. Opět jsme se soustředili také na měkké projekty, na vzdělávání, ale výsledky žádostí byly také negativní.

Pozitivní práce byla v oblasti komunitních škol, kde jsme se stali součástí mezinárodního projektu: „Rozvoj kvality komunitních škol: Ověření dopadu mezinárodních standardů komunitní školy“.

Krize v české republice měla také nagativní dopad na finanční situaci v organizaci. Nepodařilo se nám získat na činnost žádný sponzorský dar a veškeré náklady byly hrazeny z půjček. Organizace neměla žádné zaměstnance, ošetřovatel koní, manažer a částečně i hipoterapeut pracovali jako dobrovolníci.

Členové správní i dozorčí rady se scházeli a řešili problémy organizace. V jejich práci jim pomáhala dobrovolná vedoucí organizace.

Účetnictví organizace bylo zpracováno externě firmou ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ MiRyz Soft s.r.o.. Dubicko.

Činnost organizace jsme rozšířili a zaměřili také na tvorbu projektů a poradenství..

Obdobné problémy jako v roce 2008 byly i v roce 2009. Malé finanční možnosti na čerpání dotací. Vzdělávání a hipoterapie je závislá na získání dotací, sponzorských darů nebo na přímém hrazení klienty a to je v době krize pro mnoho rodin nepřekonatelná překážka.

Z finančních důvodů neproběhl v roce 2009 Den otevřených dveří.

Během roku navštívili několikrát zařízení žáci a pedagogové III. ZŠ ze Zábřeha. Zde se postupně vyvíjí vzájemná spolupráce nejen v ekologické výchově, ale také v poskytování pedagogicko psychologického ježdění na koních pro děti se specifickými problémy.

V organizaci nedošlo k personálním změnám ve správní a dozorčí radě, ale ukončila spolupráci s organizací paní MUDr. Daniela Kvapilová.

Naši čtyřnozí přátelé zůstali nezměněni, pouze kobylka Scarlet byla zapojena do intenzivního výcviku na hipoterapii.

V roce 2010 budeme pokračovat ve vyhledávání vhodných dotačních titulů a sponzorských darů na realizaci projektů. Zájemci o hipoterapii nebudou odmítnuti, ale provoz bude i nadále omezený a více budou aktivity zaměřeny do vzdělávání různého druhu, od dětí po dospělé.

 

 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

Správní rada :     Zdenka Knápková – předseda správní rady

Bc. Dana Valentová – člen

Josef Klusoň – člen

Dozorčí rada :    Mgr. Magda Nováková – předseda správní rady

Štefan Benkei

Zdeněk Huťa

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi – valach

Scarlet – kobylka

Spolupracovníci : Účetní a daňová kancelář MiRyz Soft s.r.o. Dubicko

 

Dobrovolní pracovníci:  Jana Čacká,DiS – terapeut

PaedDr. Božena Sojáková – projekty

Ing. Zbyněk Soják – informatik

Zbyněk Soják – ošetřovatel koní

 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich podporu a pomoc při naší činnosti.

 

Zdenka Knápková, předseda správní rady

 

 

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz