Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2011


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2011

 

Název :                      AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                        Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :            obecně prospěšná společnost

IČO :                          268 75 675

Spojení :                     tel. + fax : +420 583 412 695, e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

ÚVOD

V roce 2011 byla organizace v podobné situaci jako v letech předcházejících. Celková situace  ve státě byla stejná, dále pokračovala celosvětová krize a podnikatelé řešili především vlastní problémy.

Nabízeli jsme služby pro děti hendikepované, a to na bázi spolupráce organizace s dobrovolníky.

Zaměřili jsme se také na děti ze základních škol, které nás navštívily v rámci našeho projektu „ Báječný den s hipoterapií“.

Ve své činnosti jsme se zaměřili na vzdělávání dětí a dospělých. Stali jsme se součástí projektu „Klíče pro život“, CZ.1.07/4.1.00/06.0011. Vyhlašovatelem veřejné zakázky byl Národní institut dětí a mládeže se sídlem v Praze a poskytovatelem byl Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, pro který jsme zajistili dva programy – Inkluzi a Výchovu k dobrovolnictví. Program Inkluze byl zahájen v prosinci r. 2011. Pokračování obou programů je zajištěno v roce 2012.

 

 

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Hlavním cílem a posláním organizace je práce s dětmi a mládeží, celoživotní  vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti a rodiny s dětmi;

-         rehabilitační činnost ( hiporehabilitace, pedagogicko psychologické ježdění a ergoterapie – poradenství );

-          ekologická výchova;

-          rozvoj sociální ekonomiky pro lidi se zdravotním postižením.

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

 

V roce 2011 jsme naše aktivity zaměřovali především na vzdělávání. Bylo nabízeno pedagogicko psychologické ježdění pro děti, které mají specifické problémy a poskytovali jsme ekologickou výchovu na ekofarmě.

Dále jsme poskytovali volnočasové aktivity v rámci projektu „Klíče pro život“, kde jsme pro děti vytvořili dva programy. První program Inkluze se zabýval aktivitami pro děti se specifickými problémy různého rázu. V kroužku Šikulové se střídali odborníci – pedagogové a ergoterapeut, kteří připravovali témata pro pobavení, výchovu a vzdělávání dětí ve volném čase. Program začal v prosinci r. 2011 a pokračuje i v roce 2012. Program Výchova k dobrovolnictví byl vytvořen v roce 2011, ale jeho realizace bude v roce 2012.

V těchto aktivitách chceme pokračovat i v roce 2012 po ukončení projektu.

 

Žádosti na investiční projekty jsme nepodávali. V tomto roce podpořily Lesy ČR, a.s. projekt pro děti se specifickými problémy „Báječný den s hipoterapií“.

Nepodařilo se nám získat na činnost žádný sponzorský dar a veškeré náklady byly hrazeny z půjček od zřizovatele. Od prosince, kdy začala realizace programu Inkluze měla organizace na DPP a DPČ tři zaměstnance. Ošetřovatel koní, hipoterapeut a vodič pracovali jako dobrovolníci.

Od července roku 2011 se stala statutárním zástupcem organizace ředitelka.

Členové správní i dozorčí rady se scházeli a řešili problémy organizace, které jim ředitelka předkládala k posouzení.

Účetnictví organizace bylo zpracováno externě firmou ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ MiRyz Soft s.r.o.. Dubicko.

Činnost organizace pokračuje také v tvorbě projektů a poradenství.

Obdobné problémy jako v předcházejících letech byly i v roce 2011. Finanční možnosti na čerpání dotací jsme zkoušeli, ale větší projekty nebyly uspěšné.

Z finančních důvodů neproběhl v roce 2011 Den otevřených dveří.

Během roku navštívili naše zařízení žáci a pedagogové Schola Viva ze Šumperka. Zde se postupně vyvíjí vzájemná spolupráce nejen v ekologické výchově, ale také v poskytování pedagogicko psychologického ježdění na koních pro děti se specifickými problémy.

V organizaci nedošlo k personálním změnám ve správní radě. Na konci roku 2011 požádal pan Zdeněk Huťa o ukončení členství v dozorčí radě. Volba nové dozorčí rady proběhne v roce 2012.

Naši čtyřnozí přátelé zůstali nezměněni, pouze kobylka Scarlet pokračovala v intenzivním výcviku na hipoterapii.

I nadále v roce 2012 budeme pokračovat ve vyhledávání vhodných dotačních titulů a sponzorských darů na realizaci projektů. Zájemci o hiporehabilitaci nebudou odmítnuti, ale provoz bude směřovat k vybudování rodinného a ekologického centra, do vzdělávání a do sociální ekonomiky.

 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

Ředitelka:     PeadDr. Božena Sojáková

Správní rada :     Zdenka Knápková – předseda správní rady

Bc. Dana Valentová – člen

Josef Klusoň – člen

Dozorčí rada :    Mgr. Magda Nováková – předseda správní rady

Štefan Benkei

Zdeněk Huťa – do prosince 2011

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi – valach

Scarlet – kobylka

Spolupracovníci : Účetní a daňová kancelář MiRyz Soft s.r.o. Dubicko

 

Dobrovolní pracovníci:  Jana Čacká,DiS – terapeut

Ing. Zbyněk Soják – informatik

Zbyněk Soják – ošetřovatel koní, vodič

 

 

 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich podporu a pomoc při naší činnosti.

Děkujeme firmě LESY ČR,a.s. za jejich finanční podporu na projekt „Báječný den s hipoterapií“.

 

 

PaedDr. Božena Sojáková

ředitelka organizace

 

 

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz