Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2012


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2012

 

 

 

Název :                      AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                        Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :            obecně prospěšná společnost

IČO :                          268 75 675

Spojení :                     mobil:720247660,  e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

ÚVOD

V roce 2012 jsme pokračovali ve své činnosti, i když finanční situace se nijak nelišila od let minulých. Mnohokrát jsme zvažovali, zda raději aktivity neukončíme.  Celková situace  ve státě byla stejná, dále pokračovala celosvětová krize a podnikatelé řešili především vlastní problémy. Z tohoto důvodu jsme začali přemýšlet o sociálním podnikání a vymýšlet možnosti vlastního podnikání a zajistit si vlastní finanční zdroje.

 

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

 

Hlavním cílem a posláním organizace je práce s dětmi a mládeží, celoživotní  vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti a rodiny s dětmi;

-          rehabilitační činnost ( hiporehabilitace, pedagogicko psychologické ježdění a ergoterapie – poradenství );

-     ekologická výchova;

-           rozvoj sociální ekonomiky pro lidi se zdravotním postižením.

-           nově vzdělávání a terapie pro seniory

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

 

V roce 2012 jsme naše aktivity zaměřovali na vzdělávání a terapeutickou činnost. Bylo nabízeno pedagogicko psychologické ježdění pro děti, které mají specifické problémy a poskytovali jsme ekologickou výchovu na ekofarmě.

I nadále jsme pokračovali v nabídce služby pro děti hendikepované, a to na bázi spolupráce organizace s dobrovolníky při hipoterapii.

Již tradičně jsme uspořádali „ Báječný den s hipoterapií“, na který přišly děti ze základních škol. Tentokrát byl tento den spojen s projektem „Klíče pro život“ a programem „Výchova k dobrovolnictví.“

Projekt „Klíče pro život“, CZ.1.07/4.1.00/06.0011. Vyhlašovatelem veřejné zakázky byl Národní institut dětí a mládeže se sídlem v Praze a poskytovatelem byl Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh. V roce 2012 jsme pokračovali ve dvou programech. První byl již výše zmíněný a druhý byl „Inkluze dětí se specifickými problémy“. Oba projekty jsme ukončili v červnu 2012.

V kroužku Šikulové se střídali odborníci – pedagogové a ergoterapeut, kteří připravovali témata pro pobavení, výchovu a vzdělávání dětí ve volném čase. Program začal v prosinci      r. 2011 a pokračoval i v roce 2012.

Od prosince 2011, kdy začala realizace programu Inkluze měla organizace na DPP a DPČ tři zaměstnance. Ošetřovatel koní, hipoterapeut a vodič pracovali jako dobrovolníci.

Od července roku 2012 byla organizace opět bez zaměstnanců, neboť finanční prostředky na další činnost jsme nezískali. Od října 2012 jsme nabízeli několik programů komerčně pro děti, zdravotně handicapované a seniory s dětmi, ale  zájem byl pouze o doučování.

Ke změně došlo ve složení správní rady, kdy z pracovních důvodů ukončila svoji činnost paní Zdenka Knápková a na její místo byla jmenována paní Milena Svobodová. Stejně tak ukončil svoji činnost pan Josef Klusoň a na jeho místo byla jmenována paní Bc. Kateřina Pavlů. Předsedkyní správní rady byla zvolena paní Ing. Dana Valentová. V dozorčí radě byla jmenována členkou paní Jana Čacká, DiS, která přišla na uvolněné místo po panu Huťovi. Členové správní i dozorčí rady se scházeli a řešili problémy organizace, které jim ředitelka předkládala k posouzení.

Účetnictví organizace bylo zpracováno externě firmou ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ MiRyz Soft s.r.o.. Dubicko.

Činnost organizace pokračuje také v tvorbě projektů a poradenství.

Obdobné problémy jako v předcházejících letech byly i v roce 2012. Finanční možnosti na čerpání dotací jsme zkoušeli, ale vyšel pouze projekt ve spolupráci s DDM Krasohled Zábřeh.

Organizace se dostala do záporného hospodářského výsledku. Velkou část faktur hradili zakladatelé z vlastních zdrojů. I nadále hledáme sponzora, který by chtěl podpořit tuto neziskovku.

Během roku navštívili naše zařízení žáci a pedagogové Schola Viva ze Šumperka a III. ZŠ Zábřeh. Zde se postupně vyvíjí vzájemná spolupráce nejen v ekologické výchově, ale také v poskytování pedagogicko psychologického ježdění na koních pro děti se specifickými problémy.

Naši čtyřnozí přátelé zůstali nezměněni, kobylka Scarlet již bude moci poskytovat také terapeutické služby, její výcvik bude ukončen.

V roce 2013 budeme pokračovat ve vyhledávání vhodných dotačních titulů a sponzorských darů na realizaci projektů. Zájemci o hiporehabilitaci nebudou odmítnuti, ale provoz bude směřovat k vybudování rodinného a ekologického centra, do vzdělávání a do sociální ekonomiky.

 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

 

Ředitelka:     PeadDr. Božena Sojáková

Správní rada :     Ing. Dana Valentová – předseda správní rady

Milena Svobodová – člen

Bc. Kateřina Pavlů – člen

Dozorčí rada :    Mgr. Magda Nováková – předseda správní rady

Štefan Benkei - člen

Jana Čacká, DiS - člen

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi – valach

Scarlet – kobylka

Spolupracovníci : Účetní a daňová kancelář MiRyz Soft s.r.o. Dubicko

 

Dobrovolníci: Zbyněk Soják – ošetřovatel koní, vodič

                       Jana Čacká, DiS - terapeut

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich podporu a pomoc při naší činnosti.

Děkujeme DDM Krasohled Zábřeh za spolupráci na projektu „Klíče pro život“.

Děkujeme Městu Zábřeh za finanční podporu v hodnotě 7000,- Kč na činnost.

Poděkování si také zaslouží vedení a pedagogové III. ZŠ Zábřeh, Školská 11 a Speciální školy SCHOLY VIVA  Šumperk za spolupráci při projektech pro děti se specifickými problémy.

 

A na závěr bychom rádi vyslovili jedno přání, abychom takových poděkování mohli psát mnohem více, např. sponzorům a podporovatelům, kteří chtějí dětem nebo seniorům pomáhat a mají zájem podpořit jejich plnohodnotný život..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Božena Sojáková

ředitelka organizace

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz