Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2015


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2015

 

 

 

Název :                      AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                        Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :            obecně prospěšná společnost

IČO :                          268 75 675

Spojení :                     mobil:720247660,  e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

 

 

ÚVOD

V roce 2015 byla veškerá činnost pozastavena. Důvodem byla finanční otázka, neboť neziskovka neměla příjem peněz z dotací a náklady spojené s udržením neziskovky hradili zakladatelé. Klienti požadující hipoterapii by si museli hradit léčbu z vlastních zdrojů, a o to nebyl zájem.

 

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

 

Nicméně hlavní cíl a poslání organizace je téměř stejné, práce s dětmi a mládeží, vzdělávací terapie nejen pro děti, ale je také možná pro seniory a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi;

-          rehabilitační činnost, především hiporehabilitace, pedagogicko psychologické ježdění a ergoterapie – poradenství ;

-     vzdělávací činnost v oblasti ekologie – chov včel, domácích zvířat;

-          pozastavili jsme rozvoj sociální ekonomiky, neboť v dotačních titulech vyřadili obecně prospěšné společnosti jako možné žadatele a výběr cílové skupiny byl na naše podmínky velmi omezen.

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

 

Činnost celé organizace byla jen udržovací. Nezúčastnili jsme se žádného projektu, neměli jsme žádný dotační titul nebo sponzorský dar od cizích dárců. Finančně se podíleli na udržení společnosti pouze zakladatelé.

V měsíci květnu, na Den dobrovolníků, jsme zorganizovali s firmou SIEMENS, s.r.o. Mohelnice také Den dobrovolníků u nás. Naši organizaci navštívili tři pracovníci z tohoto závodu a pomáhali nám jako dobrovolníci při naší běžné denní činnosti. Děkujeme touto cestou nejen dobrovolníkům, ale také firmě SIEMENS, s.r.o., která nám takto vypomáhá a spolupracuje již několik roků.

Během roku jsme se věnovali práci s koňmi, jejich výcviku pro hipoterapii.

Všichni pracovníci se věnovali organizaci a její činnosti jako dobrovolníci, nepobírali za práci žádnou mzdu, a proto jim patří velké poděkování.

Nastala výměna členů ve správní a dozorčí radě.

Účetnictví organizace bylo zpracováno externě firmou ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ MiRyz Soft s.r.o.. Dubicko, a také vedení této organizace chceme poděkovat za jejich vstřícnost.

Naši čtyřnozí přátelé zůstali taktéž nezměněni, kobylka Scarlet dokončuje výcvik.

V roce 2016 budeme mít naši činnost taktéž omezenou, čekáme na vhodné dotační tituly.

 

 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

 

Ředitelka:     PeadDr. Božena Sojáková

Správní rada :  Zbyněk Soják – předseda správní rady

Milena Svobodová – člen

PhDr. Petra Tichá – člen

Dozorčí rada :   Ing. Zbyněk Soják – předseda dozorčí rady

Mgr. Eva Konopová – člen

Jana Čacká, DiS - člen

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi – valach

Scarlet – kobylka

Spolupracovníci : Účetní a daňová kancelář MiRyz Soft s.r.o. Dubicko

 

Dobrovolníci: PaedDr. Božena Sojáková - ředitelka

                       Zbyněk Soják – ošetřovatel koní, vodič

                       Jana Čacká, DiS - terapeut

 

 

 

 

 

ÚČETNICTVÍ

Veškeré účetnictví je k nahlédnutí v sídle organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich podporu a pomoc při naší činnosti.

 

 

 

PaedDr. Božena Sojáková

ředitelka organizace

 

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz