Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

O nás


Vítáme vás na webových stránkách obecně prospěšné společnosti Areál Pivoňka.


Charakteristika a činnost

Obecně prospěšná společnost se sídlem v Zábřehu, místní části Pivonín, je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 2006. Poskytuje především služby hiporehabilitace prováděné prostřednictvím koní. Jízda na koni ovlivňuje funkci pohybového aparátu, ale nemalý význam má i pro psychiku klientů. Zážitek z jízdy na koni a kontakt s přírodou ve venkovní jízdárně působí na klienty velmi pozitivně. Obecně prospěšná společnost vznikla 14.ledna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Chod organizace zajišťuje správní rada. Statutárním zástupcem je předseda správní rady. Kontrolu organizace provádí dozorčí rada. Odbornou rehabilitační práci a přípravu koní vykonávají zaměstnanci.


Hiporehabilitace

Co je to hiporehabilitace a jak působí?

Hiporehabilitace je metoda léčebné rehabilitace jízdou na koni a dělí se na tři základní okruhy, které upřesňují terapeutický dosah koně - hipoterapie, léčebně pedagogicko-psychologické ježdění a sportovní ježdění handicapovaných. Jednotlivé okruhy respektují nároky, které jsou dané pro určitou skupinu klientů, odlišují se svým cílem a metodikou.

1) hipoterapie (HT)


Hipoterapie patří mezi nejpříjemnější metody léčebné rehabilitace, která je určena pro rehabilitaci klientů s diagnózami: dětská mozková obrna, roztroušená skleróza mozkomíšní, centrální mozkové příhody, Downův syndrom, vadné držení těla, asthma bronchiale, skoliózy, amputace končetin, funkční sterilita, senzomotorická postižení a další, které jsou spojeny s poruchou pohybového aparátu, koordinace a rovnováhy. Hipoterapie je vždy indikována odborným lékařem v rámci komplexní rehabilitační péče. Pacient na koni je z hlediska ovládání koně naprosto pasivní. V terapii je využíván krok zdravého koně a vnímání pohybu jeho hřbetu. Kůň na jezdce přenáší střídavý vzor chůze, který je totožný s lidským. Zároveň svého jezdce neustále vychyluje z těžiště a ten se mu snaží podvědomě přizpůsobit a nalézt rovnováhu. Klienti mohou absolvovat terapii vsedě po i proti směru jízdy a vleže na břiše proti směru jízdy s oporou o předloktí nebo o natažené horní končetiny. Jakou polohu klient na koni zaujme, to rozhoduje vždy fyzioterapeut podle stupně psychomotorického vývoje a cíle terapie.

2) léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ)

Využívá působení kontaktu se zvířetem a zážitku z jízdy na psychiku člověka. Do této formy jsou odborným lékařem, psychologem nebo psychiatrem zařazováni klienti s dyslexií, hyperaktivitou, výchovnými problémy, mentální retardací a psychickými poruchami (autismus, neurózy, psychózy, návyky, sklony klienta k sebepoškození). Principem je neustálé sledování psychického stavu klienta s využitím momentálních pozitiv pro dosažení určitého cíle, například soustředění se na určitou činnost. U dětí se syndromem ADHD se terapie také využívá k výuce školních znalostí - mozek snadněji pracuje a uloží si do paměti vědomosti a zážitky, pokud jsou emocionálně podbarveny. Hlavním cílem je podpora sebedůvěry pacienta, odvahy, samostatnosti, obratnosti nebo naopak tlumení agresivity, výchova k zodpovědnosti a kázni. Dále klienti, kteří absolvovali hipoterapii řadu let a jejich motorický vývoj je ukončen, nebo se již nedá hipoterapií ovlivnit. Tito klienti se učí koně aktivně ovládat a cílem je zlepšení jejich fyzické kondice a sebevědomí.

3) sportovní a rekreační ježdění pro handicapované a zdravotně oslabené


Na rozdíl od ostatních metod je založena na aktivním ovládání koně pacientem. Tato metoda rozšiřuje sportovní aktivity handicapovaných lidí a napomáhá k jejich integraci do společnosti. V ČR se pořádají soutěže v paradrezúře a paravoltiži


Provozní podmínky
Dosud pracujeme pouze ve venkovní jízdárně. Proto jsme závislí na přízni počasí od jara do podzimu.

Objednat se lze telefonicky nebo emailem.

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz