Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2010


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2010

 

Název :                      AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                        Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :            obecně prospěšná společnost

IČO :                          268 75 675

Spojení :                     tel. + fax : +420 583 412 695, e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

ÚVOD

V roce 2010 byla podobná situace, a tudíž i činnost jako v roce 2009. Opět byla organizace poznamenána celkovou situací ve státě, to znamená celosvětovou krizí a různými balíčkovými úpravami vlády . Činnost obecně prospěšné společnosti se zaměřovala na služby pro děti hendikepované, a to na bázi spolupráce organizace a dobrovolných pracovníků.

Zaměřili jsme se také na děti ze základních škol, které nás navštívily v rámci našeho projektu „ Báječný den s hipoterapií“.

V důsledku toho jsme upravili také hlavní předmět činnosti – práce s dětmi.

Pokračovali jsme v šíření myšlenky komunitních škol a tomuto tématu se chceme věnovat také v následujících letech. Zajímali jsme se o sociální ekonomiku a stali jsme se členy projektu TESSEA, který myšlenku sociálního podnikání šíří a podporuje. Jsme členy týmu, který se zabývá sociální ekonomikou v Olomouckém kraji.  I nadále pokračovala spolupráce s UNO Olomouc.

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Hlavním cílem a posláním organizace je práce s dětmi a mládeží, celoživotní  vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti a rodiny s dětmi;

-         rehabilitační činnost ( hiporehabilitace, pedagogicko psychologické ježdění a ergoterapie – poradenství );

-          ekologická výchova;

-          rozvoj sociální ekonomiky pro lidi se zdravotním postižením.

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

 

V roce 2010 jsme naplňovali naše poslání částečně. Bylo nabízeno pedagogicko psychologické ježdění pro děti, které mají specifické problémy a poskytovali jsme ekologickou výchovu na ekofarmě.

Dále jsme se zabývali a podporovali myšlenku komunitních škol. Byli jsme zapojeni do mezinárodního projektu „Step by step“ prostřednictvím facilitátorky PaedDr. Boženy Sojákové. Projekt byl realizován v 10 zemích světa a zjišťoval podmínky tvorby komunitních škol a možnosti jejich zapojení do sítě.

Samozřejmě, že v těchto aktivitách budeme pokračovat i v roce 2011 a záměrem je nabídku stále rozšiřovat.

Zajímali jsme se o sociální ekonomiku a stali jsme se členy projektu TESSEA, který myšlenku sociálního podnikání šíří a podporuje. Jsme členy týmu, který se zabývá sociální ekonomikou v Olomouckém kraji.

Žádosti na investiční projekty jsme nepodávali. Olomoucký kraj vyhověl naší žádosti a podpořil projekt pro děti se specifickými problémy „Báječný den s hipoterapií“.

Nepodařilo se nám získat na činnost žádný sponzorský dar a veškeré náklady byly hrazeny z půjček od zřizovatele. Organizace neměla žádného stálého zaměstnance, pouze v projektu pracovali ošetřovatel koní, manažer a částečně i hipoterapeut na DPP a nadále pracují jako dobrovolníci.

Členové správní i dozorčí rady se scházeli a řešili problémy organizace. V jejich práci jim pomáhala dobrovolná vedoucí organizace.

Účetnictví organizace bylo zpracováno externě firmou ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ MiRyz Soft s.r.o.. Dubicko.

Činnost organizace pokračuje také v tvorbě projektů a poradenství.

Obdobné problémy jako v roce 2009 byly i v roce 2010. Finanční možnosti na čerpání dotací jsme zkoušeli, ale větší projekty nebyly uspěšné.

Z finančních důvodů neproběhl v roce 2010 Den otevřených dveří.

Během roku navštívili naše zařízení žáci a pedagogové Schola Viva ze Šumperka. Zde se postupně vyvíjí vzájemná spolupráce nejen v ekologické výchově, ale také v poskytování pedagogicko psychologického ježdění na koních pro děti se specifickými problémy.

V organizaci nedošlo k personálním změnám ve správní a dozorčí radě. Naši čtyřnozí přátelé zůstali nezměněni, pouze kobylka Scarlet pokračovala v intenzivním výcviku na hipoterapii.

I nadále v roce 2011 budeme pokračovat ve vyhledávání vhodných dotačních titulů a sponzorských darů na realizaci projektů. Zájemci o hiporehabilitaci nebudou odmítnuti, ale provoz bude směřovat k vybudování rodinného a komunitního centra, vzdělávání a do sociální ekonomiky.

 

 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

Správní rada :     Zdenka Knápková – předseda správní rady

Bc. Dana Valentová – člen

Josef Klusoň – člen

Dozorčí rada :    Mgr. Magda Nováková – předseda správní rady

Štefan Benkei

Zdeněk Huťa

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi – valach

Scarlet – kobylka

Spolupracovníci : Účetní a daňová kancelář MiRyz Soft s.r.o. Dubicko

 

Dobrovolní pracovníci:  Jana Čacká,DiS – terapeut

PaedDr. Božena Sojáková – projekty, vedoucí organizace

Ing. Zbyněk Soják – informatik

Zbyněk Soják – ošetřovatel koní

 

 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich podporu a pomoc při naší činnosti.

Děkujeme Radě a Zastupitelstvu Olomouckého kraje za jejich finanční podporu na projekt „Báječný den s hipoterapií“.

 

Zdenka Knápková, předseda správní rady

 

 

 

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz