Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2008


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A                                        

                    Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2008

 

Název :                      AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                        Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :            obecně prospěšná společnost

IČO :                          268 75 675

Spojení :                     tel. + fax : +420 583 412 695, e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

ÚVOD

Když budeme hodnotit uplynulý rok 2008, můžeme být spokojeni jen částečně, protože hlavní činnost – hipoterapie byla v útlumovém režimu, neboť naše hipoterapeutka si plnila mateřské povinnosti. Celý rok byl rokem náročným po stránce finanční a v přípravě dvou projektů na rozvoj služeb této organizace. Jedním projektem je investiční záměr v AREÁLU PIVOŇKA, o.p.s. a druhý projekt je vzdělávací pro osoby starší 50 let, kteří jsou vedeni na Úřadu práce. Další aktivity organizace  směřovaly k uspokojení potřeb zájemců o hipoterapii, ale také jsme se aktivně zapojili do Místní akční skupiny Horní Pomoraví.

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

V současné době je hlavní úkol provádět hiporehabilitaci pro děti, mládež i dospělé. Zlepšovat jejich duševní a zdravotní stav a využívat hiporehabilitaci v oblasti prevence.

Našim cílem do budoucna je nabídku rozšiřovat dalšími aktivitami. Půjde především o služby v oblasti vzdělávání. Chceme využívat ekologickou farmu nejen na vzdělávání a výchovu ekologickou, ale využijeme zvířat žijících na farmě na pedagogicko psychologické ježdění na koních pro děti a mládež se specifickými problémy.

Klienti si mohou prohlédnout zvířata žijící v tomto objektu a získat informace o jejich chovu nebo se podílet na péči o ně.

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008

V roce 2008 se činnost organizace zaměřila na vytvoření dokumentů potřebných pro vybudování celého areálu. Šlo především o vytvoření studie chystaného projektu, výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění dokumentu EIA. Samotná činnost organizace byla omezena především z finančních důvodů a čerpání mateřské dovolené hipoterapeutky. Organizace neměla žádné zaměstnance, ošetřovatel koní, manažer a částečně i hipoterapeut pracovali jako dobrovolníci.

Členové správní i dozorčí rady se scházeli a řešili problémy organizace. V jejich práci jim pomáhala manažerka – dobrovolnice.

Účetnictví organizace bylo zpracováno externě firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík.

 

Činnost organizace jsme rozšířili a zaměřili také na tvorbu projektů a poradenství. Obecně prospěšná organizace podala projekt na MPSV na vzdělávání osob ohrožených nezaměstnaností.

 

Největším problémem neziskovky je zajištění financí. Hipoterapie není službou sociální, ale navazující. Nemůžeme tedy požadovat dotace přímo od MPSV, ale jsme závislí na dotacích a sponzorských darech.

Dotace na činnost organizace poskytl MěÚ Zábřeh / 9 800,- Kč/ a Lesy ČR

 /5 000,- Kč/, sponzorský dar věnovala Vápenka Vitošov / 150 000,- Kč/ a půjčky poskytli zakladatelé a pí Věra Huťová.

Chtěli bychom touto cestou všem sponzorům poděkovat, moc si toho vážíme.

 

Také v tomto roce proběhl Den otevřených dveří. Byl zrealizován v areálu Pivoňky dne 30.8.2008.  Podle zapsaných návštěvníků se zúčastnilo kolem 90 lidí. Účastníci byli seznámeni s možností hipoterapie na ekofarmě, ale také s produkty zdravé výživy z firmy PRO-BIO. Během odpoledního dne hrála hudba, děti se mohly zúčastnit sportovních soutěží a pro všechny bylo zajištěno občerstvení. Protože bylo pěkné počasí, čas strávený v areálu byl velmi příjemný.

Během roku navštívili několikrát zařízení žáci a pedagogové III. ZŠ ze Zábřeha. Zde se postupně vyvíjí vzájemná spolupráce nejen v ekologické výchově, ale také v poskytování pedagogicko psychologického ježdění na koních pro děti se specifickými problémy.

Malý zájem je dosud o hiporehabilitaci. Jsme si vědomi, že chyba je na naší straně, neboť zařízení dostatečně nepropagujeme. Ale nepříliš dobré technické zázemí a pracovní omezení hipoterapeuta nám nedovolily více nabízet dané služby. Ke změně by mělo dojít v následujících letech.

 

V organizaci došlo opět k personálním změnám ve správní a dozorčí radě.  Na vlastní žádost pana Radka Huti a Zbyňka Sojáka ml. Došlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady. Ve správní radě na místo Z. Sojáka nastoupila paní Bc. Dana Valentová a v dozorčí radě na místo R. Huti přišel pan Zdeněk Huťa.

 

I naši čtyřnozí přátelé mají občas potíže.V současné době probíhá výcvik kobylky Scarlet. Kůň Darsi se potýkal v loňském roce se zdravotními problémy, ale v současné době je již v pořádku.  K výcviku je také občas zapůjčován kůň pana Viktora Čackého Miram.

 

V roce 2009 bude veškerá činnost zaměřena na vytvoření žádosti o dotaci na vybudování areálu, aby mohla organizace začít pracovat již naplno. Zájemci o hipoterapii nebudou samozřejmě odmítnuti, ale provoz bude omezený.

Pokud se nám podaří získat sponzorské dary, budou využity na pokrytí dluhů z minulých let a na financování provozu organizace v letošním roce.

  

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

Správní rada :     Zdenka Knápková – předseda správní rady

                           Bc. Dana Valentová – člen

                           Josef Klusoň – člen

Dozorčí rada :    Mgr. Magda Nováková – předseda správní rady

                           Štefan Benkei

                           Zdeněk Huťa

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi – valach

                                  Scarlet – kobylka

Spolupracovníci : Daňové poradenství Tomáš Paclík  - účetnictví externě

                               

Dobrovolní pracovníci:  Jana Čacká,DiS – terapeut

                                       MUDr Daniela Kvapilová – terapeut,

                                       PaedDr. Božena Sojáková – projekty

                                       Ing. Zbyněk Soják – informatik

                                       Zbyněk Soják – ošetřovatel koní

 

Sponzoři a dárci : Město Zábřeh – Odbor sociální a zdravotní

                             Vápenka Vitošov, a.s.

                             Lesy ČR

                             Květinka Věra

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

  Rozvaha

  Výkaz zisku a ztráty

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich podporu a pomoc při naší činnosti.

Zdenka Knápková, předseda správní rady

 

 

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz